Regulamin konkursu Giveaway z okazji Dnia Dziecka FRANCIS & HENRY SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu GIVEAWAY z okazji Dnia Dziecka (dalej jako: „Konkurs”) jest spółka Francis & Henry sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, Warszawa 00-133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983402; mająca nadany NIP: 5252917137 oraz REGON: 522660979, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w całości opłaconym (dalej jako: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin Konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej jako: „Regulamin”).

3. Celem Konkursu jest wspomaganie uczestniczek w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań tematyką macierzyństwa i zdrowia psychicznego oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań.

4. Organizator jest wyłącznym fundatorem nagrody w Konkursie.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, popierany, sponsorowany, organizowany, przeprowadzany czy powiązany z portalem społecznościowym Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane wyłącznie do Organizatora. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.

§ 2. Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 31 maja 2024 r. w chwili opublikowania na Profilu Organizatora postu konkursowego (w okolicach godz. 13:00), a kończy dnia 2 czerwca 2024 r. o godz. 23:59 (dalej jako: „Czas trwania Konkursu”). Przystąpienie do Konkursu będzie możliwe tylko w Czasie trwania Konkursu.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która:

1) stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie prowadzi działalności gospodarczej;

4) posiada konto w portalu społecznościowym Instagram;

5) zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia;

6) nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, w tym w szczególności osobowo, kapitałowo czy organizacyjnie.

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 3 powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont w portalu społecznościowym Instagram i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Dane Uczestnika na osobistym profilu portalu społecznościowego Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§ 3. Zasady Konkursu i przebieg Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w portalu społecznościowym Instagram na oficjalnym profilu Organizatora o nazwie „francisandhenry” pod adresem: https://www.instagram.com/francisandhenry/ („Profil”).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpisanie w Czasie trwania Konkursu pod postem konkursowym – oznaczonym hasłem „Post konkursowy” i umieszczonym na Profilu – przez Uczestnika posługującego się swoim kontem w portalu społecznościowym Instagram, jakie pozornie małe rzeczy wyprowadzają go z równowagi („Zadanie konkursowe”).

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać następujące czynności:

1. uruchomić Instagram;

2. umieścić rozwiązanie Zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Zadania konkursowego, które jest niezgodne z zasadami Regulaminu, w jakikolwiek sposób narusza lub może naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej), zawiera treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4. Nagrody i przyznanie Nagród

1. Organizator nagrodzi 3 Uczestników („Zwycięzca”).

2. W konkursie przewidziano 3 nagrody rzeczowe, po jednym zestawie dla każdego Zwycięzcy. Jedna sztuka o wartości 938 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem 0/100). Zestaw zawiera: Gniazdko niemowlęce Snuggle Me Organic, Szumiący króliczek MOONIE ORGANIC, Voucher w wysokości 100 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym Bébé Concept lub w butiku stacjonarnym.

3. W przypadku, gdy z tytułu uzyskania Nagrody powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną (odpowiadającą zryczałtowanej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej w Konkursie). Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (od nagrody rzeczowej i pieniężnej) do wpłaty przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego.

4. Zwycięzca nie może żądać zamiany Nagrody na inną nagrodę. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody.

5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Organizatora w terminie do dnia 6 czerwca 2024 r.

Organizator dokona oceny wykonanego Zadania konkursowego według kryteriów kreatywności, pomysłowości i oryginalności Uczestników. Dokonując wyboru Zwycięzców Organizator decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy Nagrody w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięskiego Zadania konkursowego.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 7 maja 2024 r. po godzinie 18:00 na Profilu.

7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej niezwłocznie po publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu poprzez prywatną wiadomość wysłaną na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta Organizatora. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości, wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko Zwycięzcy, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Zwycięzca zobowiązany będzie także do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania Organizatorowi numeru PESEL, NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzcy (nazwa oraz dokładny adres).

9. W razie nieprzekazania przez Zwycięzcę, w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę kolejnemu wyróżnionemu przez Organizatora Uczestnikowi.

10. Nagroda zostanie nadana do Zwycięzcy kurierem w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. na koszt Organizatora.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) (dalej „RODO”) jest Organizator.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: customercare@francisandhenry.com.

3. Organizator Konkursu zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozliczenia Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne w związku z realizacją celów określonych w zdaniu poprzedzającym, w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami w związku z organizacją Konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.

5. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwa profilu, którym posługuje się Uczestnik, zaś w przypadku Zwycięzcy także – adres korespondencyjny, na który ma być wysłana Nagroda (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość), numer PESEL oraz NIP.

7. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia

Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne.

Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na adres e-mail: customercare@francisandhenry.com.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi rozwiązanie Zadania konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania konkursowego Organizatorowi nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora rozwiązania Zadania konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym w szczególności na upublicznienie tekstu w kanałach social mediowych Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie, a także zdarzeń siły wyższej.

4. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania konkursowego, przekazanego Organizatorowi i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania konkursowego, a w przypadku Zwycięzców – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.

§ 7. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji sporządzonej w formie pisemnej i wysłanej listem poleconym na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: customercare@francisandhenry.com najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Konkursu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 7 dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

4. Jakiekolwiek, inne niż wyrażone w ust. 1 powyżej, zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: customercare@francisandhenry.com.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227, ze zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://francisandhenry.pl/pages/regulamin-giveaway przez cały Czas trwania Konkursu, a także przez 14 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały czas jego trwania.