Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRANCIS & HENRY

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Francis & Henry, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie internetowym, procedurze odstąpienia od umowy czy też postępowaniu reklamacyjnym i wysyłce newslettera. 

Sklep należy do spółki Francis & Henry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 0000983402, NIP: 5252917137, REGON: 522660979.

(POWYŻSZY ADRES NIE JEST ADRESEM DO ZWROTÓW.)

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 533 054 126 lub w każdej chwili wysyłając wiadomość e-mail na poniższe adresy, w zależności od rodzaju sprawy:

(a) Customer Care: customercare@francisandhenry.com

(b) Wholesale: wholesale@francisandhenry.com

(c) Inne: contact@francisandhenry.com 

Życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu

§ 1 DEFINICJE

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.francisandhenry.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konto - usługa zabezpieczona loginem i hasłem, która umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu;

4. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, która umożliwia wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

5. Kupujący - (i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także (ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu;

6. Newsletter - usługa umożliwiająca otrzymywanie przez Klientów, którzy wyrazili na to chęć, informacji na temat produktów, akcji marketingowych i promocyjnych oferowanych przez Sklep;

7. Operator płatności - zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

8. Pickpack - firma kurierska pickpack S.A. wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi i współpracującymi;  

9. Produkt - produkt dostępny w Sklepie;

10. PRE-ORDER - produkt nowej kolekcji, który nie został jeszcze dostarczony do Sprzedawcy; 

11. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://francisandhenry.pl/pages/regulamin-sklepu

12. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.francisandhenry.pl

13. Sprzedawca - spółka Francis & Henry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983402, NIP: 5252917137, REGON: 522660979;

14. DHL - firma kurierska DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi i współpracującymi

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną w postaci:

(a)prowadzenia Konta, w przypadku jego rejestracji;

(b)umożliwienia złożenia zamówienia; złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności założenia Konta w Sklepie;

(c)umożliwienia korzystania z usługi Koszyka;

(d)umożliwienia składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy;

(e)realizowania zwrotów i reklamacji; 

(f)wysyłki Newslettera.

2. Dodatkowo Sprzedawca  świadczy na rzecz Kupujących, którzy utworzyli Konto, następujące usługi:

(a)przechowywanie i udostępnianie Kupującemu za pośrednictwem Konta historii zamówień;

(b)umożliwienie zmiany danych Kupującego w ramach Konta;

(c)umożliwienie zarządzania wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.

4. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

(a)korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;

(b)korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym Klientom;

(c)podał przy rejestracji Konta nieprawdziwe dane osobowe. 

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są bezpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

(a)dostęp do Internetu; 

(b)standardowy system operacyjny;

(c)przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies i ma włączoną obsługę Javascript; zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;  

(d)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 5 NEWSLETTER

1. Poprzez stronę Sklepu istnieje możliwość zapisania się do Newslettera w celu otrzymywania na swój adres e-mail informacji na temat produktów, akcji marketingowych i promocyjnych oferowanych przez Sklep.

2. Zapis do Newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania w formularzu zapisu do Newslettera.

3. W celu zapisania się do Newslettera konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności.

4. Zapis do Newslettera należy potwierdzić klikając w służący do tego link zawarty w wiadomości e-mail.

5. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

6. Z otrzymywania Newslettera można w każdej chwili zrezygnować, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera. 

§ 6 zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto w Sklepie w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy podjąć następujące kroki:

(a)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu;

(b)przejść do widoku koszyka;

(c)zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia;

(d)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia;

(e)kliknąć w przycisk „Zamawiam” lub „Opłać Zamówienie”.

4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” lub „Opłać Zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ewentualnie inne koszty wybranych przez Kupującego fakultatywnych płatnych usług. 

6. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur, rachunków, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

7. Z każdym Zamówieniem wysyłany jest rachunek lub faktura VAT, jeżeli podczas składania Zamówienia został podany numer NIP. Jeśli żaden z tych dokumentów nie jest dołączony, prosimy o powiadomienie nas, abyśmy mogli go ponownie wysłać.

8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

10. Zamówienia są realizowane zwykle w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia, za wyjątkiem zamówień PRE-ORDER dla których przewidywany czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu dostarczenia Produktu do Sprzedawcy oraz wskazany jest w karcie produktu w Sklepie. Na łączny termin dostawy zamówionego Produktu składa się:

(a)czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (1 dzień roboczy od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę) oraz

(b)czas doręczania Produktu przez firmę kurierską; czas realizacji wysyłki przez firmę kurierską jest wskazywany na etapie składania zamówienia i jest zależy od rodzaju zamawianego Produktu, miejsca dostawy oraz od terminów danej firmy kurierskiej.

11. Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać zaplanowanego terminu dostawy, poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i do Twojego wyboru będzie należała kontynuacja realizacji zamówienia z wydłużonym terminem dostawy lub rezygnacja z zamówienia. 

12. W przypadkach, gdy uznasz, że dostawa opóźnia się w taki sposób, że nie chcesz już realizować zamówienia, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. 

13. Jeśli zamówienie jest opóźnione, ale zostało już wysłane, Klient jest zobowiązany do odebrania zamówienia i zwrócenia go do Sprzedawcy, który pokryje również koszty zwrotu. Powody opóźnienia mogą obejmować np. tymczasową niedostępność produktu lub inne nieprzewidziane okoliczności.

14. Więcej szczegółów dotyczących wysyłki znajdziesz tutaj.

15. W Przypadku, gdy Klient zamówi Produkt lub Produkty, które będą widoczne w Sklepie, ale w wyniku błędu systemu nie będą dostępne, to Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwróci Klientowi wykonane przez niego płatności, w odniesieniu do niedostępnych Produktów. 

§ 7 METODY płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:

(a)płatności elektroniczne (np. Przelewy24, PayPal);

(b)płatności kartą płatniczą;

2. W przypadku gdy nie uda się Państwu zrealizować płatności, powinni Państwo wykorzystać link w mailu dotyczącym zamówienia do ponownego przystąpienia do płatności, w przypadku jego nieotrzymania lub problemów z jego uruchomieniem, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: customercare@francisandhenry.com

3. Niedokonanie płatności w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje niemożliwość realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego oraz jego anulowaniem. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji w przypadku podania błędnych danych osobowych lub niedostępności Produktu. W takim przypadku wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone. 

5. W przypadku, gdy dany produkt został wycofany z produkcji Sprzedawca poinformuje Klienta o zamienniku lub produktach równoważnych, jeśli będą dostępne.

§ 8 dostawa

1. Dostawy Produktów realizowane są we współpracy z firmą kurierską DHL lub Pickpack. Koszt wysyłki zależy od wielkości paczki.

2. Termin dostawy wynika z regulaminów usług DHL, Pickpack lub innych podmiotów odpowiedzialnych za dostawę Produktów.

3. W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny, nieprzewidziane okoliczności jak wybuch pandemii).

4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji przygotowania zamówienia czy czasu doręczania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz nowym, planowanym terminie dostawy.

5. Odbierając przesyłkę z Produktem od kuriera, w miarę możliwości, Klient powinien zweryfikować przy przewoźniku, czy Produkt został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia Produktu przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

6. Podmioty odpowiedzialne za dostawę Produktów posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach podmiotów realizujących dostawę. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 9 produkty 

1. Sprzedawca ma prawo do dostosowania cen, włączenia dodatkowych kosztów i zmiany informacji o produktach, takich jak na przykład zdjęcia czy opis produktu, bez uprzedzenia.

2. Zdjęcia i opis odzwierciedlają Produkt w jak największym stopniu. Zdjęcia mogą się różnić w zależności od ustawień kolorów komputera. Wszystkie zdjęcia należy traktować wyłącznie jako ilustracje i nie gwarantują one prawidłowego wyglądu i właściwości.

3. Jeżeli opinie o produktach publikowane za pośrednictwem Sklepu, pochodzą od Konsumentów to Sprzedawca zapewnia, aby pochodziły od osób, którzy rzeczywiście używały danego Produktu lub go kupiły. Podejmuje w tym względzie uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu sprawdzenia czy opinie rzeczywiście pochodzą od takich Konsumentów, w szczególności weryfikuje czy dana opinia pochodzi od osoby która rzeczywiście jest Klientem.

§ 10 promocje

1. Sklep może organizować promocje. W ramach promocji mogą być m.in.:

(a)promocje produktowe - polegające na obniżce ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Sklepu lub konkretnego Produktu;

(b)promocje wartościowe - polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego Produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji;

(c)pakiety promocyjne - polegające na przyznaniu Kupującemu rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją; promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się̨ na stronie promocji;

(d)promocja na koszty dostawy - procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki promocji umieszczone na stronie promocji lub w Newsletterze. 

2. Promocje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą̨ być́ wprowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych promocją, promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

5. Kody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami i ofertami specjalnymi. Aby zastosować zniżkę, należy wpisać kod promocyjny w procesie zamówienia. W tym samym czasie można zastosować tylko jeden kod. Jeden kod można zastosować jednorazowo. 

6. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na ich równowartość w środkach pieniężnych. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, nie stanowią również instrumentów finansowych. Stanowią rabaty kwotowe lub procentowe, udzielane przez Sprzedawcę. 

7. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego, za wyjątkiem sytuacji indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedającym. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego, za wyjątkiem sytuacji w której Klient zobowiąże się do zakupu Produktu w innym rozmiarze. 

9. Promocje prowadzone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem promocji jest każdorazowo Sprzedawca. Promocje obowiązują wyłącznie w Sklepie. Niektóre promocje mogą być ograniczone wyłącznie do Kupujących korzystających ze Sklepu z określonych lokalizacji lub dokonujących zamówienia do określonych lokalizacji. 

10. Reklamacje dotyczące promocji można składać w okresie obowiązywania promocji oraz do 30 dni od zakończenia danej promocji. Reklamacje można składać na adres e-mail: customercare@francisandhenry.com. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11 Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez spółkę Francis & Henry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983402, NIP: 5252917137, REGON: 522660979 („Administrator”).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Francis & Henry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które wymagają podania danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 5 Regulaminu, również̇ w celu świadczenia usługi Newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, a także wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności, dostępna tutaj.

§ 12 prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu, bez podania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Konsumenta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie poprzez umożliwienie Sprzedawcy zapoznania się z jego treścią. Jednak, jeżeli do zwracanego zamówienia nie zostanie dołączony wypełniony formularz zwrotu, dostępny jako załącznik do Regulaminu, Sprzedawca może wydłużyć czas rozpatrywania zwrotu. 

4. Prawo to ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy produkt i jego oryginalne opakowanie mogą być zwrócone w takim samym stanie jak w momencie otrzymania. Jeśli Konsumenci chcieliby skorzystać z prawa do odesłania zamówienia, powinni postępować zgodnie z naszą procedurą dostępną tutaj. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed odesłaniem przedmiotów, aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu (RA), konieczny do prawidłowego wypełnienia formularza zwrotu. 

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić produkt na adres:
DTW Logistics Group Sp. z o.o.
Panattoni Park Warsaw West
ul. Sochaczewska 98C
05-870 Błonie

6. Jeżeli Konsument dokonał już płatności, ale chciałby anulować zamówienie, powinien to zrobić przed wysyłką Produktów. Złożenie oświadczenie o odstąpieniu przez wysyłką Produktów umożliwia uzyskanie pełnego zwrotu środków pomniejszonego o ewentualne koszty obsługi transakcji płatniczych. 

7. Anulowanie zamówienia po jego wysłaniu, jest możliwe dopiero po jego wcześniejszym odebraniu, w ramach standardowej procedury zwrotu, wraz z koniecznością poniesienia kosztów związanych z odesłaniem Produktów. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(c)o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy; 

(d)w której przedmiotem są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(e)w której przedmiotem są zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dokonamy zwrotu środków niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem:

(a)dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli wybrano sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy;

(b)bezpośrednich kosztów zwrotu towaru; 

(c)kosztów świadczenia spełnionego przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy;

§ 13 warunki reklamacjI

1. Ważne jest, abyś jako Klient dokładnie sprawdził Produkty po otrzymaniu przesyłki w celu sprawdzenia, czy Produkty są prawidłowe i nie są uszkodzone. Jeśli otrzymasz Produkt i zauważysz, że jest on uszkodzony lub nie odpowiada zamówieniu, powinieneś skontaktować się z nami w ciągu 48 godzin od otrzymania Produktu. 

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do naszego działu obsługi klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: customercare@francisandhenry.com. Prosimy o podanie numeru zamówienia i powodu reklamacji, a my wkrótce odezwiemy się do Państwa z instrukcją, jak zwrócić przedmiot. 

3. Wszelkie koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru zwracane są Klientowi po otrzymaniu towaru i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku, gdy zwracany Produkt nie posiada błędów lub wad, koszty ponosi konsument. 

4. Wadliwe Produkty zwracane do Sprzedawcy powinny być traktowane tak, jakby były bez wad. We wszystkich rodzajach zwrotów niezwykle ważne jest, aby produkt był zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu. 

5. Klient, będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.

8. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać:

(a)naprawy;

(b)wymiany;

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta:

(a)jest niemożliwe;

(b)jest nadmiernie utrudnione;

10. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.

12. W przypadku wymiany towaru, Sprzedawca ma prawo do wymiany wadliwego towaru na inny towar o tym samym modelu. Jeżeli towar danego modelu został wycofany z produkcji, klient może otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

(a)Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

(b)Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;

(c)brak zgodności towaru z umową występują nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

(d)brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru;

(e)z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 

16. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za Produkt, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

17. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient zwróci sprzedawcy towar niezwłocznie. 

18. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

§ 14 odpowiedzialność

1. Jeżeli na piśmie nie postanowiono inaczej, Sprzedawca jest odpowiedzialny wyłącznie za normalne następstwa swoich działań lub zaniechań. 

2. Sprzedawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej wyłącznie z niewykonania lub nienależytego funkcjonowania Sklepu, chyba że niewykonanie lub nienależyte funkcjonowanie Sklepu jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkody rzeczywiście poniesionej, nie obejmuje lucrum cessans

3. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody, jeśli wykonanie umowy stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione przez siłę wyższą. W szczególności w wyniku wojny, klęski żywiołowej lub stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii.

§ 15 prawo właściwe

1. Niniejszy Regulamin oraz umowy zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo, sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepów internetowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu poprawy działania strony internetowej. Każdorazowo, do usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu będzie miał zastosowanie Regulamin obowiązujący w czasie świadczenia usług. 

4. Kupujący każdorazowo korzystając ze Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danym czasie. 

§ 16 postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie takiej zmiany. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

REGULAMIN PDF

Regulamin sklepu internetowego Francis & Henry w formacie PDF dostępny do pobrania tutaj.