Polityka prywatności
i wykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem: www.francisandhenry.pl („Serwis”).

Właścicielem Serwisu jest spółka Francis & Henry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983402, NIP: 5252917137, REGON: 522660979 („Spółka”). 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności, istnieje możliwość kontaktu ze Spółką poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: customercare@francisandhenry.com

§ 2
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające Serwis („Użytkownicy”) jest Spółka.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Spółka pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników poprzez:

(a)dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu;

(b)rejestrację konta klienta w Serwisie;

(c)dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;

(d)dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail wysłane na adresy wskazane w Serwisie;

(e)przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze na adresy wskazane w Serwisie;

(f)dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej na adresy wskazane w Serwisie w związku z chęcią nawiązania współpracy ze Spółką;

(g)udział w konkursach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Spółkę;

(h)wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

4. Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 3 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę:

Podstawa prawna:

 • Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Cel:

 • zapisywanie danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookies, wykorzystywanie plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenie danych z Serwisu;
 • kontakt mailowy i telefoniczny;
 • wysłanie newslettera;

-

Podstawa prawna:

 • Z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cel:

 • zapisywanie danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookies, wykorzystywanie plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenie danych z Serwisu;
 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter;
 • kontakt mailowy i telefoniczny;
 • przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia lub realizacja zawartej umowy;
 • rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

-

Podstawa prawna:

 • Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Cel:

 • zapewnienie rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa, w tym tworzenia dokumentacji wynikającej z RODO;
 • rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • wystawienie faktury, rachunku lub spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych;

-

Podstawa prawna:

 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cel:

 • zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenie baz danych;
 • wysłanie newslettera jako marketing bezpośredni produktów Spółki lub polecanych przez Spółkę produktów osób trzecich;
 • prowadzenie badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych produktów;
 • kontakt z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie;
 • przechowywanie nieopłaconych zamówień;
 • ochrona praw Spółki polegająca na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

§ 4
PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

(a)prawo dostępu do danych osobowych - Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych; na tej podstawie Spółka przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;

(b)prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne;

(c)prawo otrzymania kopii danych - Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;

(d)prawo do usunięcia danych - Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;

(e)prawo do ograniczenia przetwarzania - Użytkownik ma prawo żądania od Spółki zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
 • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;

(f)prawo do przenoszenia danych - Użytkownik ma prawo, aby Spółka, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydała dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer, w ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Spółki i wskazanego podmiotu;

(g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki w celach marketingowych - Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

(h)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki w celu innym niż cel marketingowy - Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;

(i)prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;

(j)prawo do wniesienia skargi - Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W celu skorzystania z praw wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej, należy skontaktować się ze Spółką pod adresem do doręczeń lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach ogólnych niniejszej Polityki prywatności. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 5
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego, jak również dostawcom usług płatniczych.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Spółkę, w tym z obowiązku przekazania informacji do właściwych organów administracji lub organów ścigania. 

§ 6
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

(a)dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;

(b)dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania;

(c)pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;

(d)dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie - przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

(e)dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;

(f)dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Spółce obowiązków prawnych - przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;

(g)dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Spółkę platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;

(h)dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

2. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Spółki polegającej na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń. 

WYMÓG PODANIA DANYCH

Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego działania określonych funkcjonalności Serwisu, w szczególności dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu i jego rozliczenia, rejestracji konta klienta w Serwisie, wysłania newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego. 

§ 8
PROFILOWANIE I TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

§ 9 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies, popularnie zwane ciasteczkami („Cookies”), to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych („Urządzenie”) Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być na przykład telefon komórkowy, laptop, tablet.

2. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3. Spółka wykorzystuje pliki Cookies w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików Cookies, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego działającego w Serwisie.

4. Spółka wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

(a)niezbędne pliki Cookies – pliki Cookies wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę;

(b)funkcjonalne pliki Cookies – pliki Cookies wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych; za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Spółka;

(c)analityczne pliki Cookies – pliki Cookies wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu; za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Spółka;

(d)marketingowe pliki Cookies – pliki Cookies wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika; za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Spółka;

(e)wydajnościowe pliki Cookies – pliki Cookies wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu; za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę;

(f)inne pliki Cookies – Spółka wykorzystuje również inne pliki Cookies, które nie mają charakteru niezbędnego, są to między innymi pozostałe pliki Cookies mediów społecznościowych.

5. Wykorzystywanie plików Cookies, innych niż niezbędne pliki Cookies oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików, jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików Cookies, w tym ich rodzaju. 

7. Konsekwencją zaakceptowania przez Użytkownika plików Cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia, np. telefonu komórkowego, komputera, tabletu, zostanie utrwalona informacja pochodząca od dawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.

8. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami Cookies:

(a)zarządzanie plikami Cookies podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików Cookies, w tym ich rodzaju; w ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki Cookies;

(b)usuwanie plików Cookies z Urządzenia - Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies znajdujących się na Urządzeniu; w tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce; w ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki Cookies ze wszystkich odwiedzonych stron; należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania);

(c)uniemożliwienie przechowywania plików Cookies - Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies; niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu; w związku z tym, że pliki Cookies są stosowane również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików Cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików Cookies na Urządzeniu, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Spółkę może być niewidoczna;

(d)tryb incognito – Użytkownik ma możliwość skorzystania z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe; wówczas pliki Cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki internetowej;

(e)inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego Urządzenia, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików Cookies.

9. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

10. Stosowane przez Spółkę pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

11. Spółka współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

(a)Google Analytics;

(b)Facebook;

(c)Instagram.

12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.

§ 10
WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI

Spółka wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności, w tym stworzonego przez siebie Serwisu. 

A. FORMULARZ KONTAKTOWY 

1. Spółka zapewnia możliwość skontaktowania się z nią przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego („Formularz”) dostępnego w Serwisie. 

2. Skorzystanie z Formularza nie jest obowiązkowe.

3. Skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

(a)imienia i nazwiska;

(b)adresu e-mail;

(c)opcjonalnie numeru telefonu.

4. W szczegółowej części formularza Użytkownik wybiera temat wiadomości, wskazuje numer zamówienia (jeżeli wiadomość dotyczy zwrotu) oraz formułuje wiadomość do Spółki w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły.

5. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Spółce podstawowych informacji dotyczących zamówienia, zwrotu produktu, sprzedaży hurtowej lub innego zagadnienia. 

6. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

7. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

8. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Spółka zbiera również dane osobowe w postaci między innymi adresu IP. Wskazane dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.

B. FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie, Użytkownicy muszą podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Serwisu w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń.

2. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres e-mail, numer telefonu.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, a także realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń. 

C. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logotypem danego serwisu społecznościowego.

2. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. 

3. Po naciśnięciu w ikonę z logotypem portalu społecznościowego, przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. 

4. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików Cookies. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. 

5. Spółka informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Spółka nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

6. Dane są przesyłane niezależnie od faktu, czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest na nim zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).

D. NEWSLETTER

1. Spółka przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter te pola są obowiązkowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera.

2. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

3. Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

4. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów Spółki, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

E. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE 

1. Istnieje możliwość założenia konta klienta w Serwisie. 

2. Podczas zakładania konta w Serwisie, Użytkownik przekazuje Spółce dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, które Spółka przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażenie zgody wynikające z chęci założenia konta.

3. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skutecznego zarejestrowania konta klienta. 

4. Następnie, w panelu klienta możliwe jest podanie również danych adresowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres posiadania konta klienta, chyba że wcześniej Użytkownik zwróci się do Spółki z wnioskiem o zaprzestanie ich przetwarzania.

F. NARZĘDZIE ZABEZPIECZAJĄCE

Spółka wykorzystuje usługę reCAPTCHA, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, lecz generowanych przez programy zautomatyzowane lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania, czy zachowania osoby odwiedzającej Serwis nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google LLC.

G. NARZĘDZIE STATYSTYCZNO-ANALITYCZNE

Spółka wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez pliki Cookies są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: (i) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; (ii) przeglądane podstrony w ramach Serwisu; (iii) czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; (iv) przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; (v) źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.

§ 11 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Spółka dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniana.

Spółka zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. 

Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2023 r.